کارت پستال عشقولانه

کارت پستال عشقولانه
 
دانلود تصاویر خنده دار , عکس عروسی علیرضا حقیقی , اهنگ بچه فرزادفرزین , مدل بافت مو , مدل لباس کودکان , کارت تبریک روز معلم , عکس کيک تولد , عکس دختر خرم سلطان , انواع دسرهای جدید , عکس های عاشقونه
ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش سوم
دعاي ‌آن حضرت كه‌  در‌  ستايش  ‌و‌  تمجيد فرشتگان حاملان عرش الهى  ‌و‌  هر‌  ملك مقرب خداست
̶    پروردگارا  ‌و‌  (پس از‌  درود  ‌و‌  ثناى رسول اكرمت) درود بر‌ حاملان عرش (علم  ‌و‌  عرش قدرت  ‌و‌  رحمت) عظيم تو‌  باد كه‌  آنها هيچگاه از‌  تسبيح  ‌و‌  تنزيه ذات پاكت  ‌و‌  تقديس  ‌و‌  تمجيد حضرتت لحظه اى باز نايستند  ‌و‌  هرگز خسته نشوند  ‌و‌  از‌  عبادت  ‌و‌  بندگيت ابدا ملال ندارند  ‌و‌  در‌  طاعت  ‌و‌  فرمانت تقصير را‌  بر‌ جهد  ‌و‌  كوشش مقدم ندارند (يعنى هيچ تقصير  ‌و‌  عصيان در‌  فرمانت  ‌و‌  شوق طاعتت نخواهند كرد)  ‌و‌  از‌  حال وله  ‌و‌  حيرت (نورانى به‌  شهود عظمت  ‌و‌  بزرگى  ‌و‌  جلالت) غافل نشوند
̶    و (يكى از‌  فرشتگان مقرب) اسرافيل كه‌  مامور نفخه  ‌ى‌  صور تو‌  است دائم چشم بصيرت به‌  تو‌  دوخته  ‌و‌  منتظر فرمان تست كه‌  چون امر تو‌  فرارسد كسانى كه‌  به‌  قعر قبرهاى خود بيهوش محبوس درافتاده اند به‌  نفخه  ‌ى‌  صور هشيار سازد (و در‌  آنها روح دمد  ‌و‌  از‌  خواب مرگ بيدار گرداند)
̶    و (يكى ديگر) ميكائيل است كه‌  به‌  واسطه  ‌ى‌  طاعت  ‌و‌  بندگى حضرتت نزد تو‌  داراى جاه  ‌و‌  مقام بلند است  
̶    و (يكى ديگر) جبرئيل امين وحى تست كه‌  مطاع  ‌و‌  پيشواى فرشتگان آسمانهاى تست كه‌  حضور حضرتت با‌  منزلت  ‌و‌  نزد تو‌  مقرب است  
̶    و (ديگر از‌   ‌آن فرشتگان مقرب) روح است كه‌   ‌آن (فرشته  ‌ى‌  بزرگ) به‌  استعلاى وجود بر‌ فرشتگان حجابها(ى نور  ‌و‌  عزت) برترى دارد
̶    و روح همان (فرشته  ‌ى‌  مكرمى) است كه‌  از‌  امر تو‌  (و كلمه  ‌ى‌  كن وجودى  ‌و‌  رحمت واسطه  ‌ى‌  تو) وجود يافته (يعنى روح  ‌آن فرشته  ‌ى‌  بزرگ مجرد  ‌و‌  عالى رتبه نزد خداست  ‌و‌  شايد روح كليه الهيه انسان كامل مراد باشد كه‌  او‌  اشرف  ‌و‌  اعلى رتبه تر از‌  فرشتگان مقرب خداست).
̶    پس اى پروردگار درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌  ‌آن فرشتگان (عالى مرتبت مقرب)  ‌و‌  نيز بر‌ فرشتگان ديگر كه‌  در‌  رتبه  ‌و‌  مقام دون آنها هستند كه‌  آنها هم از‌  فرشتگان ساكن در‌  سماواتند  ‌و‌  اهل امانت الهى (و امين وحى خدا) بر‌ پيمبران تواند
̶    و آنانكه (در راه طاعت  ‌و‌  انجام فرمان خدا) هيچ خستگى از‌  كار  ‌و‌  كوشش ندارند  ‌و‌  هيچ درماندگى  ‌و‌  ملال از‌  رنج  ‌و‌  تعب طاعت نيابند  ‌و‌  از‌  تسبيح  ‌و‌  تنزيه تو‌  به‌  هيچ شهوت  ‌و‌  اميال نفسانى اشتغال نورزند  ‌و‌  هرگز از‌  تعظيم جلال تو‌  سهو  ‌و‌  غفلت نكنند
̶    چنان چشمهاشان به‌  حال خشوع  ‌و‌  تذلل است كه‌  از‌  سرافكنده گى حضور حضرتت ابدا قصد نظاره بدان جلال  ‌و‌  جمال نكنند (يعنى از‌  فرط فروتنى  ‌و‌  خشوع آزاده نظر بر‌ جمال حق نتوانند كرد)  ‌آن فرشتگان دائم با‌  فرط شوق  ‌و‌  رغبت به‌  آنچه (از حسن  ‌و‌  كمال بى حد) نزد تست با‌  نهايت عشق  ‌و‌  ابتهاج به‌  ياد نعم  ‌و‌  مراحم بى انتهاى تواند  ‌و‌  نزد مقام عظمت  ‌و‌  جلال  ‌و‌  كبريائيت در‌  كمال تواضع  ‌و‌  تذللند
̶    و  ‌آن فرشتگان چون به‌  دوزخ (قهر  ‌و‌  عقاب تو) بنگرند كه‌  بر‌ اهل عصيان  ‌و‌  نافرمانيت فرياد (با خشم  ‌و‌  غضب) مى زند همى گويند پاك  ‌و‌  منزهى تو‌  اى پروردگار ما‌  تو‌  را‌  پرستشى كه‌  سزاوار تست هرگز نكرديم (و نتوانيم كرد) بلكه به‌  قدر معرفت ناقص  ‌و‌  عقل عاجز  ‌و‌  مرتبه  ‌ى‌  نازل خود تو‌  را‌  شناختيم  ‌و‌  پرستش كرديم.
̶    پس تو‌  اى پروردگار عالم بر‌  ‌آن فرشتگان (كه به‌  طاعتت با‌  اعتراف به‌  عجز  ‌و‌  قصور مشغولند) درود  ‌و‌  رحمت فرست  ‌و‌  هم بر‌ فرشتگان روحانى (كه عالى مقامتر از‌  آنان هستند)  ‌و‌  هم بر‌ آنانكه مقام تقرب خاص نزد تو‌  دارند  ‌و‌  حاملان علوم غيب به‌  سوى پيمبران تو‌   ‌و‌  امين بر‌ (اسرار  ‌و‌  حقايق) وحى تواند
̶    و همه قبائل  ‌و‌  اصناف ديگر از‌  فرشتگانى كه‌  مخصوص گردانيده اى براى (طاعت  ‌و‌  استغراق در‌  مشاهده جمال حضرتت  ‌و‌  بر‌ مقام حيرت وهيمان در‌  جلال  ‌و‌  كبريائى) ذات اقدست  ‌و‌  آنها را‌  از‌  طعام  ‌و‌  شراب به‌  تقديس  ‌و‌  تسبيح خود بى نياز گردانيدى (و تقديس  ‌و‌  تسبيح تو‌  بهترين  ‌و‌  لذيذترين غذا  ‌و‌  شراب بر‌ آنهاست)  ‌و‌  آنها را‌  در‌  باطن طبقات سماوات رفيع (و درجات عالى قرب خويش) مسكن  ‌و‌  مقام دادى  
̶    و آنانكه بر‌ اطراف  ‌و‌  جوانب سماوات هنگام نزول فرمانت براى اتمام وعده هايت برگماشتى (كه چون ظهور عالم آخرت شود  ‌و‌  قيام روز محشر خلائق گردد  ‌آن هنگام وظائف بزرگ خود را‌  انجام دهند)
̶    و ديگر فرشتگانى كه‌  خزينه داران باران رحمت تواند  ‌و‌  فرشتگانى كه‌  (به حكم  ‌و‌  الزاجرات زجرا) ابرها را‌  به‌  هر‌  جانب عالم مى كشانند (تا هر‌  جا مامورند ببارند)
̶    ديگر آنانكه از‌  صداى زجر  ‌و‌  كشيدن سحاب از‌  آنها غرش رعدها به‌  گوشها رسد (چون بانگ  ‌و‌  صداى مهيب رعد خروش  ‌آن فرشتگان است كه‌  مامور كشانيدن ابرها هستند)  ‌و‌  چون در‌  اين درياى پر موج جو آسمان ابرها شناور گردند از‌  جنبش هموارشان برقها  ‌و‌  صاعقه ها لامع شود (و از‌  تماس  ‌و‌  اصطكاك گازهاى جوى داراى الكتريسته، نور برق  ‌و‌  شراره صاعقه سوزان پديدار گردد)
̶    و ديگر فرشتگانى كه‌  به‌  همراهى برف  ‌و‌  تگرگ  ‌و‌  قطرات باران هنگام باريدن به‌  زمين فرود آيند  ‌و‌  ديگر فرشتگانى كه‌  نگهبانان منشا  ‌و‌  مخزنهاى باد  ‌و‌  تلاطم هواهاست (كه همه به‌  مجراى خود بوزند  ‌و‌  به‌  حد شدت  ‌و‌  سرعت معين سير كنند).  ‌و‌  ديگر فرشتگان موكل بر‌ كوهها (كه گنجينه هاى الهى است  ‌و‌  معدن انواع احجار كريمه  ‌و‌  فلزات عاليه  ‌و‌  غيره است) هستند كه‌  هميشه بر‌ جاى خود پايدار  ‌و‌  برقرار باشند
̶    ديگر فرشتگانى كه‌  خدا به‌  آنها مقدار ثقل آبها را‌  آموخته  ‌و‌  كيل  ‌و‌  وزن آنچه بارانهاى شديد  ‌و‌  سيل انگيز هولناك (بلكه عدد  ‌و‌  مقدار بزرگ  ‌و‌  كوچك هر‌  قطره باران) را‌  به‌  آنها شناسانيده  
̶    و ديگر فرشتگانى كه‌  پيغام تو‌  را‌  از‌  عالم ملائكه به‌  اهل زمين مى رسانند چه پيغام به‌  امر مكروه بلا  ‌و‌  عذاب (ستمكاران باشد) يا‌  پيغام مطلوب  ‌و‌  بشارت به‌  نعم (و برحمت  ‌و‌  عطاى الهى بر‌ نيكان) باشد
̶    ديگر فرشتگان كاتبان كريم  ‌و‌  نيكوان حق از‌  كرام الكاتبين (كه اعمال خير بندگان را‌  نويسند  ‌و‌  محفوظ دارند)  ‌و‌  يا‌  فرشته  ‌ى‌  مرگ (ملك الموت)  ‌و‌  اعوان  ‌و‌  يارانش (كه مامور قبض روح بندگانند)  ‌و‌  فرشتگان منكر  ‌و‌  نكير كه‌  با‌  (رياست) رومان مامور بازپرس در‌  قبرهاى خلايقند  ‌و‌  ديگر فرشتگانى كه‌  به‌  طواف بيت المعمور (كه مسجدى است در‌  آسمان مقابل بيت الحرام مكه  ‌ى‌  معظمه) مشغولند  ‌و‌  ديگر فرشته  ‌ى‌  مالك (دوزخ  ‌و‌  مامور جهنم)  ‌و‌  فرشتگان خازن  ‌و‌  دربانان بهشت رضوان  ‌و‌  خادمان اهل بهشت نعيم  
̶    كه  ‌آن فرشتگان در‌  آنچه مامورند ابدا نافرمانى نخواهند كرد  ‌و‌  آنچه فرمان به‌  آنها رسد كاملا به‌  جاى آرند چه ماموران دوزخ (كه هر‌  كس را‌  مامورند بدون ترحم به‌  جهنم كشند)  ‌و‌  چه ماموران بهشت (كه هر‌  كس را‌  مامورند در‌  بهشت رسانند)
̶    و  ‌آن فرشتگان ماموران بهشتند كه‌  به‌  اهل بهشت گويند سلام  ‌و‌  تحيت بر‌ شما باد (و خوشا بر‌ حال شما) كه‌  صبر  ‌و‌  شكيبائى در‌  طاعت  ‌و‌  ترك معصيت خدا در‌  دنيا كرديد تا‌  آنكه امروز به‌  دار عقباى نيكو (و بهشت ابد) نائل گشتيد
̶    و زبانيه كه‌  مامور جهنم هستند آنان هم چون به‌  آنان فرمان حق رسد كه‌  اين بنده (ظالم كافر فاسق) را‌  بگيريد در‌  غل  ‌و‌  زنجير كشيد  ‌و‌  به‌  آتش جهنم درافكنيد آنان سبقت گرفته  ‌و‌  به‌  سرعت بدون هيچ مهلت به‌  دوزخ كشند (يعنى فرشتگان ماموران بهشت با‌  تحيت  ‌و‌  بشارت  ‌و‌  سلام بهشتيان را‌  به‌  بهشت برند  ‌و‌  ماموران جهنم دوزخيان را‌  به‌  سختى  ‌و‌  اهانت  ‌و‌  سرعت به‌  جهنم كشند.)
̶    و ديگر فرشتگانى كه‌  ما‌  ذكرشان نكرديم (يا به‌  ما‌  ذكرشان را‌  تو‌  اى خدا الهام نفرمودى)  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  مقام  ‌و‌  منزلت آنها نزد خود آگاه نگردانيدى  ‌و‌  به‌  چگونه كارى مامور  ‌و‌  موكلند ما‌  را‌  دانا نكردى  
̶    و ديگر فرشتگان ساكن در‌  هوا  ‌و‌  در‌  زمين  ‌و‌  در‌  آب  ‌و‌  آنانكه بر‌ عالم خلق گماشتى (شايد مراد تصوير  ‌و‌  پرورش انسان  ‌و‌  حيوان  ‌و‌  نباتات از‌  حبوبات  ‌و‌  گلها  ‌و‌  ميوه هاى رنگارنگ يا‌  نگهبانان خلق زمين  ‌و‌  آسمان مقصود باشد) (چون فرشتگان امرى الوجودند  ‌و‌  براى نظام عالم خلق به‌  امر خدا به‌  عالم خلق نازل شوند)
̶    پس تو‌  اى پروردگار بر‌ همه  ‌آن فرشتگان درود  ‌و‌  رحمت فرست در‌   ‌آن هنگام (قيامت  ‌و‌  محشر) كه‌  هر‌  شخص به‌  محشر آيد با‌  او‌  (از  ‌آن فرشتگان الهى) آورنده اى  ‌و‌  گواهى همراه  ‌آن شخص است  
̶    و اى خدا تو‌  بر‌ همه  ‌آن فرشتگان رحمتى فرست كه‌  به‌   ‌آن رحمت بر‌ كرامت  ‌و‌  رفعت مقامشان بيفزائى  ‌و‌  پاكى روح  ‌و‌  طهارت سريرت آنها را‌  افزون گردانى  
̶    پروردگارا چون درود  ‌و‌  رحمت بر‌ رسولان  ‌و‌  فرشتگان خود فرستادى  ‌و‌  درود  ‌و‌  تحيت ما‌  را‌  هم به‌  ارواح پاك آنان رسانيدى باز اى خدا درود فرست بر‌ تمام آنها به‌  واسطه آنكه درگاه رحمتت را‌  هم به‌  روى ما‌  به‌  حسن كلام  ‌و‌  گفتار نيكو در‌  حق آنان باز فرمودى كه‌  همانا توئى صاحب جود  ‌و‌  كرم (و رحمت  ‌و‌  عطاى نامتناهى).
متن عربی صحیفه سجادیه (3)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ كُلِّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ)

اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ، وَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيسِكَ، وَ لَا يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ، وَ لَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ، وَ لَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ إِلَيْكَ وَ إِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ، الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِذْنَ، وَ حُلُولَ الْأَمْرِ، فَيُنَبِّهُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَى رَهَائِنِ الْقُبُورِ. وَ مِيكَائِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ، وَ الْمَكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ. وَ جِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِكَ، الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَاوَاتِكَ، الْمَكِينُ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَ الرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ. وَ الرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ، وَ أَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رِسَالَاتِكَ وَ الَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَأْمَةٌ مِنْ دُءُوبٍ، وَ لَا إِعْيَاءٌ مِنْ لُغُوبٍ وَ لَا فُتُورٌ، وَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ، وَ لَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْغَفَلَاتِ. الْخُشَّعُ الْأَبْصَارِ فَلَا يَرُومُونَ النَّظَرَ إِلَيْكَ، النَّوَاكِسُ الْأَذْقَانِ، الَّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ، الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ آلَائِكَ، وَ الْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِكَ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِرُ عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى الرَّوْحَانِيِّينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ، وَ أَهْلِ الزُّلْفَةِ عِنْدَكَ، وَ حُمَّالِ الْغَيْبِ إِلَى رُسُلِكَ، وَ الْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى وَحْيِكَ وَ قَبَائِلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ، وَ أَغْنَيْتَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بِتَقْدِيسِكَ، وَ أَسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمَاوَاتِكَ. وَ الَّذِينَ عَلَى أَرْجَائِهَا إِذَا نَزَلَ الْأَمْرُ بِتَمَامِ وَعْدِكَ وَ خُزَّانِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّحَابِ وَ الَّذِي بِصَوْتِ زَجْرِهِ يُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ، وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِيفَةُ السَّحَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. وَ مُشَيِّعِي الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ، وَ الْهَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ، وَ الْقُوَّامِ عَلَى خَزَائِنِ الرِّيَاحِ، وَ الْمُوَكَّلِينَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ وَ الَّذِينَ عَرَّفْتَهُمْ مَثَاقِيلَ الْمِيَاهِ، وَ كَيْلَ مَا تَحْوِيهِ لَوَاعِجُ الْأَمْطَارِ وَ عَوَالِجُهَا وَ رُسُلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بِمَكْرُوهِ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَحْبُوبِ الرَّخَاءِ وَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَ الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانِهِ، وَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ، وَ رُومَانَ فَتَّانِ الْقُبُورِ، وَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَ مَالِكٍ، وَ الْخَزَنَةِ، وَ رِضْوَانَ، وَ سَدَنَةِ الْجِنَانِ. وَ الَّذِينَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَ الزَّبَانِيَةِ الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً، وَ لَمْ يُنْظِرُوهُ. وَ مَنْ أَوْهَمْنَا ذِكْرَهُ، وَ لَمْ نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ، و بِأَيِّ أَمْرٍ وَكَّلْتَهُ. وَ سُكَّانِ الْهَوَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ الْمَاءِ وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَومَ يَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً تَزِيدُهُمْ كَرَامَةً عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ اللَّهُمَّ وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ وَ بَلَّغْتَهُمْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِمْ فَصَلِّ عَلَيْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِمْ، إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ

نوشته شده در تاريخ 2018-05-06 توسط royait
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ